Kupno ziemi rolnej bez statusu rolnika - czy to możliwe?

Kupno ziemi rolnej bez statusu rolnika - czy to możliwe?
Autor Damian Masłowski
Damian Masłowski26.03.2024 | 10 min.

Jak kupić ziemię rolną nie będąc rolnikiem? Z pozoru przepisy krajowe utrudniają nabycie gruntów rolnych osobom bez uprawnień rolniczych. Jednak w niektórych przypadkach zakup działki jest możliwy. Sprawdźmy, kiedy i na jakich warunkach można stać się właścicielem nieruchomości rolnej, mimo braku statusu zawodowego rolnika.

Kluczowe wnioski:
 • Istnieją wyjątki od zasady, że ziemię rolną mogą kupować wyłącznie rolnicy. Dotyczą one m.in. małżonków rolników, osób zamierzających prowadzić gospodarstwo rolne czy nabycia spadku.
 • W niektórych sytuacjach możliwe jest nabycie działki rolnej po uzyskaniu zgody od Ministerstwa Rolnictwa. Wymaga to jednak spełnienia określonych warunków prawnych.
 • Oprócz prawa krajowego, ważną rolę odgrywają przepisy UE o swobodnym przepływie kapitału. Zasada wzajemności umożliwia zakup gruntów przez obcokrajowców.
 • Przy zakupie należy liczyć się z potencjalnymi obciążeniami podatkowymi oraz dodatkowymi kosztami nabycia nieruchomości rolnej.
 • W razie wątpliwości warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w obrocie gruntami rolnymi. Ułatwi to zrozumienie wszystkich formalności.

Jak kupić ziemię rolną w Polsce nie posiadając statusu rolnika

Zakup nieruchomości rolnej przez osoby niebędące rolnikami z zawodu wzbudza w Polsce wiele wątpliwości i jest ograniczony przepisami prawa. Głównym założeniem polskiego ustawodawstwa jest ochrona gruntów rolnych przed nadmierną spekulacją i skupianiem ziemi w rękach podmiotów niezwiązanych z produkcją rolną. Czy można kupić ziemię rolną nie będąc rolnikiem? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta i zależy od wielu czynników, jednak w pewnych sytuacjach takie nabycie staje się możliwe.

Zgodnie z podstawową zasadą prawa polskiego, nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, który będzie osobiście prowadził na niej gospodarstwo. Jednakże przepisy przewidują również szereg wyjątków, które należy dokładnie poznać. Przyglądając się poszczególnym przypadkom i spełniając określone warunki, można kupić ziemię rolną nie posiadając statusu rolnika. Ułatwi to realizację planów związanych z działalnością gospodarczą na terenach wiejskich czy pozyskaniem atrakcyjnych gruntów inwestycyjnych.

Prawo polskie a zakup ziemi rolnej przez nierolników

Głównymi aktami prawnymi regulującymi nabywanie nieruchomości rolnych w Polsce są ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z 2003 roku oraz Kodeks cywilny. Zawierają one szczegółowe definicje tego, kto jest uznawany za rolnika, a także określają kategorie osób mogących nabyć ziemię rolną pomimo braku takiego statusu.

Podstawowa zasada mówi, że nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, który spełnia określone kryteria. Zaliczają się do nich: posiadanie kwalifikacji rolniczych, minimum 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy położonej na obszarze tego samego województwa co położenie nabywanej nieruchomości.

Zakup nieruchomości rolnej bez statusu rolnika - zasady prawne

Przepisy przewidują jednak istnienie pewnych wyjątków, kiedy to można kupić ziemię rolną nie będąc rolnikiem. Osoby nie posiadające wymaganych kwalifikacji i doświadczenia w prowadzeniu gospodarstwa rolnego mogą ubiegać się o zgodę na nabycie nieruchomości rolnej w kilku sytuacjach:

 • Nabywanie własności przez małżonka rolnika - współmałżonek rolnika ma prawo nabyć własność nieruchomości po uprzednim zgłoszeniu.
 • Nabywanie własności nieruchomości w drodze dziedziczenia - po rolniku mogą dziedziczyć uprawnione osoby nawet nie będąc rolnikami z zawodu.
 • Nabywanie własności przez osobę zamierzającą w ciągu 2 lat rozpocząć prowadzenie gospodarstwa rolnego na nabytej nieruchomości.

W powyższych przypadkach istnieje możliwość uzyskania zgody na zakup gruntów rolnych pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek formalno-prawnych. Warto jednak zwrócić uwagę, że w polskim prawie obowiązuje również zasada wzajemności nabywania nieruchomości. Ma ona związek z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi swobodnego przepływu kapitału pomiędzy krajami członkowskimi.

Zgodnie z art. 2a ust. 3 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, obywatele lub podmioty prawne państw obcych mają prawo do zakupu gruntów rolnych w Polsce tylko wtedy, gdy mogą się powoływać na zasadę wzajemności. Oznacza to, że w analogicznych przypadkach polscy obywatele lub podmioty prawne mają możliwość zakupu ziemi rolnej w tym kraju.

Zatem nawet osoby niemające statusu rolnika w rozumieniu prawa polskiego, jako obywatele innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mogą dokonać zakupu nieruchomości rolnej w Polsce. Kluczową sprawą jest tu istnienie wzajemności nabycia. Występuje ona w większości krajów UE, choć również z pewnymi ograniczeniami. Dlatego przy planach zakupu gruntów przez obcokrajowca zawsze warto zapoznać się z przepisami prawnymi obu krajów.

Czytaj więcej: Biuro nieruchomości: Jak je wybrać i odnieść sukces?

Nabycie gruntów rolnych bez uprawnień rolniczych - sytuacje wyjątkowe

Prawo przewiduje pewne szczególne przypadki, kiedy osoby nie posiadające statusu rolnika mogą ubiegać się o zgodę na zakup nieruchomości rolnej na własność. Wśród najczęściej występujących sytuacji są:

Przypadek Przesłanki
Nabycie przez małżonka rolnika Małżonek rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne ma prawo nabyć nieruchomość rolną po uprzednim zgłoszeniu właściwemu urzędowi. Nie musi spełniać przesłanek takich jak kwalifikacje rolnicze czy doświadczenie.
Dziedziczenie Spadkobierca może dziedziczyć grunty rolne po zmarłym rolniku, nawet jeżeli sam nie posiada uprawnień rolniczych.
Rozpoczęcie gospodarstwa Nabywca nieposiadający statusu rolnika może uzyskać zgodę, jeżeli zobowiąże się do rozpoczęcia i prowadzenia działalności rolniczej na nabytej działce w ciągu 2 lat od dnia nabycia. Podlega wówczas określonym warunkom.

W powyższych sytuacjach można kupić ziemię rolną nie będąc rolnikiem, lecz konieczne jest dopełnienie stosownych formalności prawnych. Istotną rolę odgrywa w tym uzyskanie zgody właściwego organu administracyjnego, po uprzednim udokumentowaniu zaistniałych okoliczności.

Obowiązki związane z nabyciem gruntów rolnych przez nierolnika

Uzyskanie zgody na zakup nieruchomości rolnej przez osobę niebędącą rolnikiem często wiąże się z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków. Ich celem jest zapewnienie prawidłowego wykorzystywania gruntów rolnych zgodnie z przeznaczeniem.

Przykładowo jeśli nabywca zapowiada rozpoczęcie prowadzenia na nabytej nieruchomości gospodarstwa rolnego, będzie musiał realizować określone wymogi przez co najmniej 5 lat od dnia nabycia. Obejmują one m.in. osobiste prowadzenie gospodarstwa, osiąganie dochodów z działalności rolniczej oraz nieprzekraczanie określonych norm obszarowych dzierżawy ziemi. W razie niewywiązywania się z tych obowiązków grozi kara pieniężna, a nawet możliwość odrolnienia gruntów z mocy prawa.

Kupno działek rolnych bez uprawnień - tryb administracyjny

Zdjęcie Kupno ziemi rolnej bez statusu rolnika - czy to możliwe?

Dla osób niebędących rolnikami, które zamierzają nabyć nieruchomość rolną, niezwykle istotny jest właściwy tryb postępowania administracyjnego. Określa on procedury, jakich należy dopełnić, aby móc dokonać zgodnego z prawem zakupu działki rolnej bez posiadania statusu zawodowego rolnika. Przede wszystkim konieczne jest uzyskanie zgody właściwego organu administracji publicznej.

Zgodnie z Ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości rolnej składa się do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. W przypadku gruntów o powierzchni mniejszej niż 1 ha, właściwym organem jest natomiast wojewoda. Czy można kupić ziemię rolną nie będąc rolnikiem? Tak, ale wymaga to spełnienia określonych przesłanek i przejścia odpowiedniej procedury administracyjnej.

Wniosek o wydanie zezwolenia musi zawierać określone dokumenty, takie jak oświadczenia stron umowy, wypisy z ewidencji gruntów i budynków, dane dotyczące nabywanej nieruchomości oraz plany związane z przyszłym zagospodarowaniem terenu. W zależności od okoliczności sprawy, organ może zażądać dodatkowych zaświadczeń lub informacji.

W sytuacjach szczególnych, gdy przy nabyciu nieruchomości rolnej dochodzi do naruszenia podstawowych zasad obrotu gruntami rolnymi, właściwy organ może odmówić wydania zezwolenia na zakup. Dlatego też dokładna znajomość przepisów oraz ścisłe ich przestrzeganie są niezwykle istotne.

Sama zgoda na nabycie nie jest jedynym warunkiem zakupu działki rolnej przez nierolnika. Po spełnieniu określonych przesłanek, nabywca musi liczyć się również z dodatkowymi obciążeniami podatkowymi i finansowymi związanymi z nabyciem gruntów rolnych bez uprawnień.

Zakup gruntów rolnych a zasada wzajemności - regulacje prawne

Pomimo ograniczeń w nabywaniu nieruchomości rolnych w Polsce przez osoby niebędące rolnikami, istnieją sytuacje szczególne pozwalające na zakup gruntów rolnych przez obcokrajowców. Wynika to przede wszystkim z zasady wzajemności, która obowiązuje w obrocie gruntami rolnymi w ramach Unii Europejskiej.

 • Zasada wzajemności ma związek z unijnymi regulacjami dotyczącymi swobodnego przepływu kapitału pomiędzy państwami członkowskimi. Jej podstawą jest artykuł 63 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 • Oznacza ona, że w Polsce obywatele lub podmioty prawne państw członkowskich UE mogą nabywać nieruchomości rolne pod warunkiem, że obywatele polscy mają takie samo prawo w ich krajach.

W praktyce zasada wzajemności działa na podobnych zasadach co dla polskich obywateli. Cudzoziemcy mogą nabyć własność nieruchomości rolnej po uzyskaniu stosownego zezwolenia od ministra właściwego do spraw rozwoju wsi lub wojewody. Obowiązują ich jednak specyficzne wymogi, jak np. wymaganie 7-letniego okresu zamieszkiwania na terytorium RP dla obywateli spoza UE.

Przykłady zastosowania zasady wzajemności

Polska, dostosowując swoje przepisy do prawa unijnego, stopniowo liberalizuje swoje ustawodawstwo w zakresie obrotu gruntami rolnymi. Umożliwiło to obywatelom i firmom z innych krajów UE nabywanie działek rolnych w Polsce na mocy zasady wzajemności. Przykładowo od 2016 roku zakup nieruchomości rolnych jest możliwy dla obywateli Niemiec, Francji, Hiszpanii czy Włoch.

Warto jednak pamiętać, że pomimo działania zasady wzajemności, poszczególne kraje stosują różne ograniczenia i dodatkowe warunki. Np. w Danii czy Holandii obowiązują wyższe wymagania dotyczące kwalifikacji rolniczych lub okresu zamieszkiwania. Z tego względu, przed podjęciem decyzji o zakupie nieruchomości rolnej jako obcokrajowiec, należy szczegółowo zapoznać się z aktualnymi regulacjami prawnymi obowiązującymi w danym państwie.

Nabywanie ziemi rolnej - wymiar podatku, koszty dodatkowe

Zakup nieruchomości rolnej przez osoby niebędące rolnikami wiąże się nie tylko z dopełnieniem formalności prawnych, ale również z koniecznością poniesienia określonych kosztów finansowych. Część z nich stanowi opłaty związane z samą transakcją nabycia, inne zaś mają charakter podatków nakładanych na tego typu działania.

Podsumowanie

Mimo obowiązujących w Polsce ograniczeń w zakupie ziemi rolnej przez osoby niemające statusu rolnika, czy można kupić ziemię rolną nie będąc rolnikiem? W określonych sytuacjach jest to możliwe. Kluczową kwestią jest spełnienie wymogów formalnych oraz skorzystanie z wyjątków przewidzianych w prawie, takich jak dziedziczenie, nabycie przez małżonka rolnika czy zapowiedź prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Istotne znaczenie ma również zasada wzajemności umożliwiająca zakup gruntów rolnych w Polsce przez obcokrajowców z krajów UE. Przy zakupie działek rolnych przez nierolników należy liczyć się z dodatkowymi opłatami podatkowymi i kosztami administracyjnymi. Warto rozważyć wszystkie okoliczności sprawy, poznać przepisy i ewentualnie skonsultować się z ekspertem, aby zrealizować swoje plany zgodnie z prawem.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Aranżacja mieszkania: Porady i pomysły na wnętrza od ekspertów
 2. Minimalna szerokość drogi służebnej - 5 faktów, które warto znać
 3. Krzew z pomarańczowymi owocami - 5 gatunków do ogrodu
 4. Architektura domów z lat 90: charakterystyka i styl epoki
 5. Retro dekoracje PRL: wnętrza z duszą minionej epoki
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Damian Masłowski
Damian Masłowski

Jestem pasjonatem rynku nieruchomości i założycielem tego portalu, gdzie dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem. Moja misja to pomóc ludziom w znalezieniu wymarzonego domu lub lokalu, który spełni ich potrzeby i oczekiwania. Regularnie publikuję artykuły na temat rynku mieszkaniowego, porady dotyczące zakupu, sprzedaży i wynajmu nieruchomości oraz aktualne trendy branżowe. Moje bogate doświadczenie w branży pozwala mi świadczyć kompleksowe usługi doradcze i edukacyjne dla wszystkich zainteresowanych tematem nieruchomości. Zapraszam do odkrywania świata rynku mieszkaniowego razem ze mną!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły