Jak obcokrajowiec może kupić dom w Polsce? Sprawdź przepisy

Jak obcokrajowiec może kupić dom w Polsce? Sprawdź przepisy
Autor Damian Masłowski
Damian Masłowski02.04.2024 | 9 min.

Czy obcokrajowiec może kupić dom w Polsce? Oczywiście! Choć proces ten może się nieco różnić od standardowej procedury dla obywateli polskich, zdobycie nieruchomości jako cudzoziemiec jest całkowicie możliwe. W tym artykule wyjaśnimy krok po kroku, jak obcokrajowiec może nabyć dom w Polsce, omówimy niezbędne dokumenty, koszty i formalności. Przedstawimy także zalety i wady takiego przedsięwzięcia oraz możliwości uzyskania kredytu hipotecznego jako obywatel innego kraju.

Kluczowe wnioski:
 • Obcokrajowcy mogą legalnie kupować nieruchomości w Polsce, jednak muszą spełnić określone wymagania prawne.
 • Przygotuj dokumenty, takie jak dowód tożsamości, zaświadczenie o dochodach i pozwolenie na pobyt stały lub czasowy.
 • Skorzystaj z pomocy prawnika lub pośrednika nieruchomości, aby ułatwić proces zakupu i uniknąć problemów.
 • Rozważ zalety i wady kupna domu w Polsce jako obcokrajowiec, np. kwestie podatkowe i prawne.
 • Dowiedz się, jakie są możliwości uzyskania kredytu hipotecznego dla obcokrajowców w polskich bankach.

Czy obcokrajowiec może kupić dom w Polsce? Wymagania prawne

Odpowiedź brzmi: tak, obcokrajowiec może kupić dom w Polsce. Jednak aby taka transakcja przebiegła pomyślnie, należy spełnić określone wymagania prawne. Polskie prawo przewiduje równe traktowanie obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli krajów spoza UE w kwestii nabywania nieruchomości. Oznacza to, że czy Ukrainiec, czy obcokrajowiec z innego kraju, również może kupić dom w Polsce.

Podstawowym warunkiem jest posiadanie tytułu prawnego do przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Może to być wiza, karta pobytu czasowego lub stałego, prawo rezydenta lub obywatelstwo innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ponadto, szczególne regulacje dotyczą zakupu ziemi rolnej oraz nieruchomości leśnych przez obcokrajowców. W takich sytuacjach wymagana jest dodatkowa zgoda odpowiednich organów państwowych.

Przepisy dotyczące nabywania nieruchomości przez obcokrajowców

Najważniejsze przepisy regulujące kwestię nabywania nieruchomości przez obcokrajowców w Polsce to Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz Kodeks cywilny. Określają one zasady, jakie muszą zostać spełnione, aby transakcja była legalna. W przypadku osób fizycznych istotne są:
- posiadanie tytułu prawnego do przebywania na terytorium RP
- uzyskanie odpowiednich zezwoleń, jeśli nieruchomość jest położona na terenach objętych szczególnymi regulacjami
- przestrzeganie przepisów prawa polskiego oraz regulacji międzynarodowych

Obowiązujące w Polsce przepisy zapewniają obcokrajowcom takie same prawa jak obywatelom polskim w zakresie nabywania własności i innych praw rzeczowych. Jednakże, jak zostało już wspomniane, występują pewne odstępstwa w przypadku terenów rolnych, leśnych i innych prawnie chronionych obszarów.

Wymagane dokumenty dla obcokrajowca kupującego dom w Polsce

Aby zakupić dom w Polsce, jako obcokrajowiec musisz przygotować odpowiednią dokumentację. Podstawowe dokumenty, które będą wymagane, to:

 • Ważny dowód tożsamości (paszport lub karta pobytu)
 • Zaświadczenie o źródle dochodu lub zatrudnieniu
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do przebywania w Polsce (wiza, karta pobytu stałego lub czasowego)
 • Dokumenty związane z nieruchomością (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej)

Ważne jest, aby wszystkie dokumenty były aktualne, zawierały poprawne dane osobowe oraz były przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W niektórych przypadkach może być również wymagana zgoda odpowiednich organów państwowych, np. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dodatkowe dokumenty wymagane przy zakupie domu

Oprócz dokumentów osobistych, przy zakupie nieruchomości w Polsce obcokrajowcy muszą przedstawić również inne dokumenty związane bezpośrednio z nieruchomością. Należą do nich:

 • Wypis z rejestru gruntów
 • Wypis z księgi wieczystej nieruchomości
 • Dokumenty związane z rozliczeniem podatkowymi
 • Dokumentacja dotycząca stanu technicznego budynku
 • Jeśli nieruchomość jest w trakcie budowy - pozwolenie na budowę

Warto pamiętać, że lista wymaganych dokumentów może się różnić w zależności od rodzaju nieruchomości, jej lokalizacji oraz statusu prawnego nabywcy. Aby uniknąć problemów, najlepiej skonsultować się z prawnikiem lub pośrednikiem nieruchomości, który pomoże w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów.

Czytaj więcej: Kierunek otwierania drzwi - co mówią przepisy budowlane?

Proces kupna domu przez obcokrajowca krok po kroku

Zakup nieruchomości przez obcokrajowca w Polsce wymaga dopełnienia kilku formalności. Poniżej przedstawiamy krok po kroku, jak przebiegać będzie ten proces:

"Zakup nieruchomości obcokrajowcami w Polsce, jak również nabywcami polskimi i unijnymi, odbywa się na tych samych zasadach, to znaczy taki sam jest proces jej zakupu." - Krajowa Izba Notarialna

1. Wybór nieruchomości i podpisanie umowy przedwstępnej.
2. Zebranie wszystkich wymaganych dokumentów.
3. Uzyskanie odpowiednich zezwoleń od właściwych organów (jeśli wymagane).
4. Podpisanie aktu notarialnego umowy przeniesienia własności nieruchomości.
5. Wpis do księgi wieczystej i przeniesienie własności nieruchomości.
6. Zgłoszenie zakupu nieruchomości do właściwego urzędu skarbowego w celu rozliczenia podatków.

Kwestie formalne i prawne przy zakupie domu

Podczas procesu zakupu nieruchomości istotne są również kwestie formalne i prawne. Obcokrajowcy powinni zwrócić szczególną uwagę na:

 • Formę zapłaty ceny - lepiej dokonywać przelewu z rachunkiem bankowego potwierdzonego dokumentami
 • Wyłączną obsługę przez profesjonalnego pośrednika nieruchomości i notariusza
 • Uzyskanie wszystkich wymaganych zgód i pozwoleń
 • Sprawdzenie historii prawnej nieruchomości oraz jej obciążeń w księdze wieczystej

Przeprowadzenie pełnej weryfikacji stanu prawnego nieruchomości pozwoli uniknąć wielu potencjalnych problemów w przyszłości. Warto zainwestować czas i środki, aby cały proces zakupu domu przebiegł sprawnie i bez komplikacji.

Zakup nieruchomości przez obcokrajowca w Polsce wiąże się z pewnymi zaletami i wadami. Do największych zalet należą:

 • Stabilny rynek nieruchomości i rosnąca wartość domów w Polsce
 • Atrakcyjne ceny nieruchomości w porównaniu z innymi krajami UE
 • Brak ograniczeń w nabywaniu nieruchomości dla obywateli Unii Europejskiej
 • Możliwość inwestycji kapitału w Polsce i zabezpieczenia środków

Z drugiej strony, obcokrajowcy napotykają także na pewne przeszkody przy zakupie domu w Polsce:

 • Wymagana znajomość przepisów prawnych i procedur administracyjnych
 • Konieczność posiadania tytułu prawnego do przebywania w Polsce
 • Obowiązek uzyskania zezwoleń przy zakupie nieruchomości rolnych lub leśnych
 • Bariery językowe i kulturowe mogące utrudniać proces zakupu

Zakup domu jako forma inwestycji kapitału

Dla wielu obcokrajowców zakup nieruchomości w Polsce stanowi również atrakcyjną formę inwestycji kapitału. Rosnące ceny domów i mieszkań w dużych miastach sprawiają, że tego rodzaju inwestycje mogą przynosić zyski w perspektywie długoterminowej.

Według danych, w 2022 roku obcokrajowcy kupili w Polsce ponad 7 tys. nieruchomości mieszkalnych, co stanowiło wzrost o 40% w stosunku do roku poprzedniego. Wskazuje to na rosnące zainteresowanie Polski jako miejsca do zakupu nieruchomości nie tylko na cele mieszkaniowe, ale również inwestycyjne.

Obywatelstwo Liczba kupionych nieruchomości w 2022 r.
Ukraina 3215
Niemcy 985
Wielka Brytania 425
Włochy 312

Przedstawione dane wskazują na duże zainteresowanie zakupem nieruchomości w Polsce ze strony obywateli takich krajów jak Ukraina, Niemcy, Wielka Brytania czy Włochy. Pokazuje to, że Polska jest postrzegana jako atrakcyjny kierunek do inwestowania w nieruchomości przez cudzoziemców.

Koszty i podatki związane z kupnem domu przez obcokrajowca

Zdjęcie Jak obcokrajowiec może kupić dom w Polsce? Sprawdź przepisy

Planując zakup nieruchomości w Polsce jako obcokrajowiec, należy się liczyć z konkretnymi kosztami oraz opłatami podatkowymi. Do głównych wydatków należą:

 • Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) - 2% wartości nieruchomości
 • Taksa notarialna - od 0,25% do 1% wartości nieruchomości, ale nie mniej niż 60zł
 • Opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej - zazwyczaj 200-600 zł
 • Koszty pośrednika nieruchomości - najczęściej prowizja rzędu 2-3% wartości
 • Ewentualne koszty tłumaczeń, opinii prawnych, kosztów podatkowych

Dodatkowo obcokrajowcy, którzy zakupią nieruchomość w Polsce, muszą liczyć się z opodatkowaniem przychodów z tytułu ewentualnej odsprzedaży. Stawka podatku wynosi 19% dla osób fizycznych. Może być ona zmniejszona lub wyłączona na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartych między Polską a niektórymi krajami.

Przykładowe koszty zakupu domu o wartości 500 000 zł

Poniżej prezentujemy przybliżone koszty jakie poniósłby obcokrajowiec przy zakupie domu w Polsce wartego 500 000 zł:

Składnik kosztów Kwota
Podatek PCC (2%) 10 000 zł
Taksa notarialna 5 000 zł
Prowizja pośrednika (3%) 15 000 zł
Wpis do księgi wieczystej 600 zł
Razem 30 600 zł

Jak widać, przy zakupie domu wartego pół miliona złotych należy się liczyć z dodatkowymi kosztami rzędu 30 000 zł. Dlatego obcokrajowcy powinni dokładnie zaplanować swój budżet przed podjęciem decyzji o nabyciu nieruchomości w Polsce.

Czy obcokrajowiec może łatwo uzyskać kredyt na dom w Polsce?

Zakup nieruchomości często wiąże się z koniecznością zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Obcokrajowcy również mogą starać się o kredyt na dom w polskich bankach, jednak muszą spełnić określone wymagania.

Podstawowym warunkiem jest posiadanie źródła dochodów akceptowanego przez bank, np. umowy o pracę, zgromadzonych oszczędności lub dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Kolejnym wymogiem jest zdolność kredytowa pozwalająca na obsługę zobowiązania. Banki będą również oczekiwać udokumentowania stałego źródła dochodów za pewien okres wstecz.

Specyficzne wymagania mogą dotyczyć obcokrajowców spoza UE, np. konieczność posiadania stałego zameldowania w Polsce lub wpłacenia wyższego wkładu własnego. Niektóre banki mogą również oczekiwać dodatkowych zabezpieczeń jak poręczenie czy zastaw na innych nieruchomościach.

Podsumowanie

Jak wyjaśniono, obcokrajowcy mogą swobodnie kupować domy w Polsce, ale przy spełnieniu określonych wymogów prawnych. Dotyczy to zarówno obywateli Ukrainy, jak i innych krajów. Czy Ukrainiec, czy obcokrajowiec z innego państwa, mają takie samo prawo do nabycia nieruchomości, o ile posiadają stosowne dokumenty potwierdzające tytuł prawny do przebywania w Polsce.

Nieco inne regulacje dotyczą zakupu ziemi rolnej lub leśnej przez obcokrajowców. W takich sytuacjach konieczne jest uzyskanie dodatkowych zezwoleń od odpowiednich organów państwowych. Ogólnie rzecz biorąc, proces jest przejrzysty i zgodny z zasadami Unii Europejskiej, jeśli zaangażujemy profesjonalną pomoc prawną lub pośrednika nieruchomości.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Aranżacja mieszkania: Porady i pomysły na wnętrza od ekspertów
 2. Minimalna szerokość drogi służebnej - 5 faktów, które warto znać
 3. Krzew z pomarańczowymi owocami - 5 gatunków do ogrodu
 4. Domy zajęte przez komornika: jak kupić na licytacji?
 5. Jak stworzyć romantyczne dekoracje walentynkowe w domu?
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Damian Masłowski
Damian Masłowski

Jestem pasjonatem rynku nieruchomości i założycielem tego portalu, gdzie dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem. Moja misja to pomóc ludziom w znalezieniu wymarzonego domu lub lokalu, który spełni ich potrzeby i oczekiwania. Regularnie publikuję artykuły na temat rynku mieszkaniowego, porady dotyczące zakupu, sprzedaży i wynajmu nieruchomości oraz aktualne trendy branżowe. Moje bogate doświadczenie w branży pozwala mi świadczyć kompleksowe usługi doradcze i edukacyjne dla wszystkich zainteresowanych tematem nieruchomości. Zapraszam do odkrywania świata rynku mieszkaniowego razem ze mną!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły